Apartmány LIPTOV v Liptovském Mikuláši hodnocení

Kvalitné vedomosti a zručnosti – lepšie služby klientom.

Spoločnosť APARTMÁNY Liptov, s.r.o. realizovala projekt s názvom: “Kvalitné vedomosti a zručnosti – lepšie služby klientom”, ktorý trval od mája 2010 do augusta 2011. Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného program Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Miestom realizácie bolo mesto Liptovský Mikuláš, Žilinský samosprávny kraj Celý projekt mal hodnotu 105 821,30 EUR z toho 100 530,23 predstavoval Nenávratný finančný príspevok Hlavným cieľom projektu bolo Zvyšovanie zamestnanosti a zabezpečenie kvalitne vyškolenej pracovnej sily pre potreby konkurencieschopnej prevádzky apartmánového domu a špecifické ciele projektu predstavovali:

Projekt bol z pohľadu odborného zamerania aktivít rozdelený na 6 samostatných častí:

Aktivita 1 Tvorba a následné udržanie pracovných miest

Aktivita 2 Vzdelávanie jazyk

Aktivita 3 Vzdelávanie manažment

Aktivita 4 Sprievodca Slovenskom

V rámci projektu došlo k viacerým výstupom a to najmä k prijatiu a preškoleniu nových zamestnancov, ktorí si môžu uplatňovať svoje novonadobudnuté poznatky v jazykoch, manažérskych zručnostiach, počítačových zručnostiach a zručnostiach pri sprevádzaní Slovenskom. Prínosom bolo aj zvýšenie ekonomických poznatkov. Taktiež došlo k zvýšeniu vedomostí a kvalifikovanosti manažmentu spoločnosti, ktorý môže kvalitnejším spôsobom viesť spoločnosť.
Vďaka týmto vylepšeniam sa spoločnosť APARTMÁNY Liptov, s.r.o. môže lepšie uplatňovať na trhu a získala výhodu oproti konkurenčným spoločnostiam.
V nadväznosti na tieto výsledky sa chce vedenie spoločnosti aj naďalej podporovať svojich zamestnancov v ďalšom vzdelávaní. Finančné prostriedky na to určené budú vyčlenené v rozpočte spoločnosti, prípadne sa bude snažiť o ďalšie čerpanie NFP z fondov EÚ, z domácich zdrojov. Úspešnou implementáciou projektu nadobudol projektový tím zložený z interných pracovníkov spoločnosti skúsenosti, ktoré aplikuje pri organizácii ďalších vzdelávacích aktivít svojich zamestnancov.

Udržateľnosť výsledkov projektu sa zabezpečí prostredníctvom aplikovania získaných vedomostí v praxi, v rôznych oblastiach pracovného i osobného života zamestnancov. Výstupný materiál, spracovaný zo všetkých kurzov, bude k dispozícii aj novým zamestnancom, čím sa posilní udržateľnosť výsledkov vzdelávania. Vzhľadom na multiplikačný charakter projektu môžu byť výsledky využité ako know how pre iné spoločnosti.

Cieľovou skupinou boli noví zamestnanci spoločnosti. V rámci projektu neboli vytvorené partnerstvá.